Opći uvjeti poslovanja


AGENCIJA ZA POSREDOVANJE NEKRETNINAMA "MARKO POLO", OBRT ZA TURIZAM, MATIČNI BROJ 91947723, OIB: 14058628214, BRAJDINE 39, MEDULIN, VL. DRAGAN ŠEKERIJA

U obavljanju posla, agencija je obvezna postupati savjesno i pošteno te u skladu s dobrim običajima graditi povjerenje, štiteći interes nalogodavca i druge strane te nastupati nepristrano u cilju realizacije posla, vodeći računa o dostojanstvu posredničkog poziva.
Radi zaštite interesa agencije za posredovanju u prometu nekretninama, a i samih klijenata ugovori o posredovanju sa kupcima i sa prodavateljima moraju biti u pisanom obliku.

Ugovor o posredovanju sa Kupcem, potpisuje se prije razgledavanja nekretnina, i to u agenciji "MARKO POLO". Kupac koji odbije sklopiti ugovor o posredovanju prije razgledavanja nekretnine, neće mu biti omogućeno razgledavanje nekretnina.
Ugovor o posredovanju sa Prodavateljem potpisuje se nakon razgledavanja nekretnine koja se nudi na prodaju, i nakon što prodavatelj predoči agenciji svu potrebnu dokumentaciju nužnu za realizaciju kupoprodaje.

Ugovor o posredovanju mora sadržavati osobito:

 • podatke o nalogodavcu;
 • podatke o agenciji;
 • podatke o vrsti i bitnom sadržaju posla za koji agencija posreduje;
 • visinu naknade za posredovanje.

U provedbi ugovornih obveza agencija će osobito:

 • nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi zaključivanja posredovanog posla;
 • dati mišljenje o tržišnoj vrijednosti nekretnine i upoznati nalogodavca s njom;
 • upozoriti nalogodavca na nedostatke nekretnine;
 • obaviti kontrolu isprava potrebnih za pravovaljanost posredovanog posla;
 • izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo predmetne nekretnine i upozoriti nalogodavca na očite nedostatke u ispravama;
 • upoznati nalogodavca sa svim zakonskim, poreznim i drugim obvezama koje za njega proizlaze iz pravnog posla glede predmetne nekretnine;
 • obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način, kao i izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove;
 • omogućiti pregled nekretnina;
 • posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao;
 • čuvati osobne podatke nalogodavca, te ostale podatke po nalogu nalogodavca kao poslovnu tajnu;
 • obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima značajnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

Smatra se da je agencija omogućila nalogodavcu vezu s drugom osobom o pregovaranju za sklapanje posredovanog posla, ako je omogućeno nalogodavcu stupanje u vezu s drugom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je:

 • neposredno odveo ili uputio nalogodavca ili treću osobu u razgledavanje predmetne nekretnine;
 • organizirao susret između nalogodavca i druge ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla;
 • nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa druge osobe ovlaštene za sklapanje pravnog

Agencija ne smije posredovati za nekretnine koje nije razgledao njezin predstavnik i s vlasnikom te nekretnine sklopio ugovor o posredovanju, osim u slučajevima kada se radi o zajedničkom poslu nekoliko agencija.
Bez dogovora s vlasnikom nekretnine, agencija ne smije upućivati stranke na samostalno razgledavanje te nekretnine!

POSREDNIČKA NAKNADA:
Agenciji za posredovanje pripada posrednička naknada (u daljnjem tekstu: naknada).
Provizija se naplaćuje u postotcima od ukupno postignutog iznosa kupoprodajne cijene nakon sklapanja Ugovora-Predugovora, od prodavatelja, 2-4 %, osim ako se stranke nisu dogovorile o drukčijoj naknadi.

Agencija je za svoj rad obvezna naplatiti naknadu određenu ugovorom o posredovanju.
Nedopušteno je pribavljanje poslova nuđenjem usluga posredovanja bez naplate posredničke naknade.

Iznajmljivanje: Provizija se naplaćuje od najmodavca (zakupodavca) I iznosi 100% iznos jedne mjesečne najamnine-zakupnine (jednokratno) za najam ili zakup u trajanju od 1 -5 godina. Za kraće ili duže rokove, cijena se dogovara ovisno o složenosti posredovnog posla.

Agencije su obvezne poštovati temeljna etička načela, čime se isključuju radnje koje bi mogle štetiti drugim agencijama i to posebice:

 • iznošenje neistinitih podataka o poslovanju radi pribavljanja poslova i stranaka,
 • omalovažavanje drugih agencija na bilo koji način, radi pribavljanja poslova i stranaka,
 • nerealne procjene nekretnina radi pribavljanja posredničkih poslova i isključivanja drugih agencija s tržišta,
 • istupanje u sredstvima informiranja s namjerom osobne promidžbe, a na štetu drugih agencija.

Ukoliko jedna agencija zaključi ugovor o posredovanju i odvede zainteresiranu stranku na razgledavanje nekretnine, a ugovor između stranaka bude zaključen posredovanjem druge agencije, posrednička naknada će se platiti prvoj agenciji, ukoliko se agencije drukčije ne dogovore.

Naknada se naplaćuje u trenutku potpisivanja ugovora ili predugovora o kupnji, odnosno zamjeni nekretnine, ili kod primitka kapare uz potpis.
Agencija može iznimno u ime i za račun nalogodavca zastupati i zaključiti posredovani ugovor, samo ako je nalogodavac za to izdao posebnu punomoć.
Ukoliko stranka sama ponudi agenciji naknadu, veću od ugovorene, posrednik smije primiti takvu nagradu, ali pod uvjetom da ona nije u očitom nesrazmjeru s njegovim uslugama, s ishodom njegova rada i imovinskim stanjem stranke.
Agencija može ugovoriti pravo na naknadu troškova nužnih za izvršenje naloga i zatražiti da joj se unaprijed akontiraju sredstva za određene izdatke za troškove.
U slučaju posredovanja, u kojem je stranka nalogodavatelj sama ili preko treće osobe našla zainteresiranu osobu, agencija može u skladu sa svojom savješću naplatiti stvarne troškove nastale u svezi predmetnog poslovanja.